Werk met een recente browser! Internet Explorer werkt NIET goed voor het invullen van dit webformulier.

U kunt dit webformulier best invullen met Firefox, Google Chrome of Safari.

Gegevens van de aanvrager of contactpersoon
Voor het uitbetalen van de premie heeft het financieel systeem van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap uw identificatienummer in het Rijksregister nodig. Voor mensen met de Belgische nationaliteit is dit het Rijksregisternummer, voor buitenlandse ingezetenen het Vreemdelingennummer. Indien u niet beschikt over een dergelijk identificatienummer, stuur dan een bericht naar veka@vlaanderen.be.
Stap 1: Premie-aanvraag op basis van aanvraag en goedkeuring omgevingsvergunning sloop en herbouw

Wanneer diende u de aanvraag voor de gezamenlijke omgevingsvergunning voor sloop en herbouw in?

Gelieve de datum waarop de omgevingsvergunning van het bouwproject werd aangevraagd te vermelden. U vindt deze datum op het ontvangstbewijs van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Wanneer diende u de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de sloop in of wanneer diende u de melding van de sloopwerken in?

Gelieve de datum waarop de omgevingsvergunning van het sloopproject werd aangevraagd te vermelden. U vindt deze datum op het ontvangstbewijs van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Wanneer diende u de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor herbouw in?

Gelieve de datum waarop de omgevingsvergunning van het bouwproject werd aangevraagd te vermelden. U vindt deze datum op het ontvangstbewijs van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Wanneer werd de omgevingsvergunning voor sloop en herbouw goedgekeurd?

Bewijsstukken
Voeg een scan of kopie van de goedgekeurde omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw toe als PDF-document. Gelieve er voor te zorgen dat het volledige document wordt ingescand.
Meerdere pagina's moet u bundelen tot één PDF.
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Gegevens van het bouwproject
Het dossiernummer van de omgevingsvergunnning vindt u op de ontvangstmelding die u ontvangen hebt onmiddellijk na het indienen van de omgevingsvergunning. Het dossiernummer begint met OMV_jaartal (bv. 2018), gevolgd door 6 cijfers.
Het dossiernummer van de omgevingsvergunnning vindt u op de ontvangstmelding die u ontvangen hebt onmiddellijk na het indienen van de omgevingsvergunning. Het dossiernummer begint met OMV_jaartal (bv. 2018), gevolgd door 6 cijfers.
Het dossiernummer van de omgevingsvergunnning vindt u op de ontvangstmelding die u ontvangen hebt onmiddellijk na het indienen van de omgevingsvergunning. Het dossiernummer begint met OMV_jaartal (bv. 2021), gevolgd door 6 cijfers.
U kan hier meerdere waarden selecteren door middel van de Ctrl of Cmd toets.

Geef hieronder het adres van het (de) te slopen en te herbouwen gebouw(en). Enkel bouwprojecten betreffende de sloop van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de heropbouw van één of meer woningen of appartementsgebouwen die ermee gepaard gaat, komen in aanmerking voor de premie. Het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen liggen NIET in Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Gent, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas. Dit is het adres dat ook vermeld wordt in de omgevingsvergunningsaanvraag.

Gegevens gebouw heropbouw
U kan hier meerdere waarden selecteren door middel van de Ctrl of Cmd toets.
Gegevens van de aanvrager of contactpersoon

Geboortedatum

Betalingsgegevens
Gelieve hier het IBAN bankrekeningnummer te vermelden waarop de premie mag worden gestort.
Status sloopwerken
Een sloopbewijs bestaat uit foto's van het te slopen gebouw voor de sloopwerken en foto's van het terrein na de sloopwerken alsook uit een factuur van de sloopwerken met vermelding van het adres van de sloopwerken alsook de datum waarop de sloopwerken werden uitgevoerd indien de werken uitgevoerd zijn door een aannemer.
Voor aanvragen van omgevingsvergunningen vanaf 1/1/2023 moet verplicht de EPB-startverklaring worden opgeladen. Enkel indien het E-peil maximaal E24 zal bedragen voor de woning of alle individuele appartementen die worden herbouwd, kan de sloop- en heropbouwpremie worden toegekend.
Indien er meerdere woningen worden herbouwd, laad dan alle startverklaringen van alle woningen (gebundeld in 1 pdf) op.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Zodra u beschikt over het bewijs van de sloopwerken, kunt u uw premie-aanvraag vervolledigen. De premie wordt vervolgens binnen de 3 maanden uitbetaald. Klik hieronder op 'Indienen'. Dan krijgt u een link om later verder uw dossier te vervolledigen. Hou deze mail dus goed bij.

Wat is de voorziene datum van het einde van de sloopwerken?

Een ruwe schatting volstaat
Zodra de sloopwerken zijn beëindigd en u beschikt over een bewijs van de sloopwerken, kunt u uw premie-aanvraag vervolledigen. De premie wordt vervolgens binnen de 3 maanden uitbetaald.

Voorziene datum einde herbouw

Een ruwe schatting volstaat
Stap 2: Aanleveren sloopbewijs

Datum goedkeuring van de omgevingsvergunning betreffende de herbouw

De premie kan maar worden uitbetaald wanneer de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met het aspect herbouw werd verleend.

Datum van het einde van de sloopwerken

Dit is de laatste dag van de sloopwerken
Bewijsstuken

 Na het beëindigen van de sloopwerken bezorg je  de volgende bewijsstukken:

- gedateerde foto’s voor en na de sloopwerken. Deze foto’s moeten de nodige herkenningspunten bevatten zodat deze kunnen vergeleken worden.

- een factuur van de sloopwerken als de sloopwerken werden uitgevoerd door een firma

Na het beëindigen van de sloopwerken voeg je hiervan het bewijs toe aan je aanvraag voor de sloop- en herbouwpremie. De sloopfactuur/sloopfacturen vermeldt minstens:

  • De datum/data van de sloopwerken
  • Het adres/de adressen van de sloopwerken

Voeg een scan van de sloopfactuur toe als PDF-document. Gelieve er voor te zorgen dat het volledige document wordt ingescand. Meerdere pagina's moet u bundelen tot één PDF.


Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Na het beëindigen van de sloopwerken voeg je een gedateerde foto toe waarop het te slopen gebouw/de te slopen gebouwen zichtbaar zijn. De foto bevat herkenningspunten zodat deze kan vergeleken worden met de foto na de sloopwerken.
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.
Na het beëindigen van de sloopwerken voeg je een gedateerde foto toe waarop te zien is dat de sloopwerken werden uitgevoerd. Deze foto moet herkenningspunten bevatten zodat deze kan vergeleken worden met de foto voor de sloopwerken.
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.
Opmerkingen
Verklaring op eer
Verklaring op eer
Verklaring op eer

Uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig ons privacybeleid.
De gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm verder verwerkt worden voor het (bij)sturen van het energiebeleid.